0
VEILIGHEID
Creynergie garandeert
een bekwame coördinator van het niveau A die al uw projecten van bij de ontwerpfase tot aan de oplevering nauwkeurig opvolgt en evalueert.
ENERGIE
Creynergie garandeert
ervaring en expertise bij het berekenen en opmaken van EPC- en passiefhuis-certificaten, EPB-aangiftes en haalbaarheidsstudies.
STABILITEIT
Creynergie garandeert
een kwaliteitsvolle studie en berekening met bijhorend bouwadvies op maat voor uw nieuwbouw, verbouwing of renovatie.
PROJECTEN
Creynergie garandeert
een nauwe en professionele samenwerking om uw project veilig en met een correcte prijs te realiseren.

Inhoud

U kan bij Creynergie terecht voor:

 • woningbouw
 • appartementen
 • hoogbouw
 • kantoren en kantoorinrichting
 • rusthuizen
 • ziekenhuizen
 • industrie
 • waterbouwkundige werken
 • rioleringswerken

Werking

Vanaf de ontwerpfase staan we de architect, ontwerper en de opdrachtgever bij met advies om zo samen tot een gebruiksvriendelijk uitvoeringsproject te komen.

De drie werkinstrumenten van de veiligheidscoördinator ontwerp zijn:

 • Het Veiligheids- en Gezondheidsplan (VCO)
 • Het Coördinatiedagboek (CD)
 • Het Postinterventiedossier (PID) aangepast per project, wordt op het einde van de werken overhandigd aan de opdrachtgever. Hierin worden de veiligheidsinstructies voor latere interventies opgenomen.

Onze veiligheidscoördinator bekommert zich in een dossier om meer dan alleen de wettelijke inhoud. Hij heeft verschillende taken die die hij met zijn gedreven dossierkennis van A tot Z voor u opvolgt:

 • Offertebeoordeling - volgens art 30 van het KB TMB
 • Een dossier bezorgen aan de opdrachtgever waarin de dagdagelijkse risico’s opgenomen zijn, gaande van brandbeveiligingen tot de veiligheid bij de huishoudelijke taken, alsook het voorstellen tot het gebruik en toepassen van veilige onderhoudstechnieken.
 • De aanwezigheid van de veiligheidscoördinator op de werf en vergaderingen staat bovenaan onze opdrachtenlijst.

Aandacht

Om onveilige situaties en handelingen te voorkomen wordt er door ons veel aandacht besteed aan het contact met de arbeiders/werfleiding op de werkvloer zelf.

Ook ondersteunen wij de bedrijven in de organisatie van veiligheidsvergaderingen tussen leidinggevenden en uitvoerders. Dit wordt ook “Toolbox meeting” genoemd.

Doel

Het doel blijft het voorkomen van menselijk leed en materiële schade en het bevorderen van gezonde en veilige arbeidsomstandigheden.

Wanneer een opdrachtgever zijn gebouw veilig wil gebruiken, onderhouden of zelfs verbouwen heeft hij nood aan richtlijnen en technische gegevens uit het postinterventiedossier (PID).

Bij het in gebruik nemen van het gebouw leveren wij de veiligheidsdocumenten van de veiligheidscoördinator verwezenlijking af aan de bouwheer. Wij voorzien indien gewenst steeds een hard-copy en een digitale versie.

Klantenservice

Als extra klantenservice houden wij van elk dossier ook een digitale versie bij in onze archieven. Hierdoor kunnen wij bij verlies van het PID onze klant bijstaan zodat een eventuele verkoop niet afgewend wordt.

EPB/PEB

In België moeten alle nieuwbouw en verbouwingen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning of melding wordt aangevraagd voldoen aan de EPB-eisen. Deze materie is een regionale bevoegdheid wat betekent dat in de 3 gewesten: Vlaanderen , Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest steeds andere wetgeving van kracht is. Creynergie heeft alle erkenning en kennis in huis om op te treden als EPB-verslaggever.

Om de energienormen toe te passen op uw project helpen wij u en uw architect bij de keuze van isolatiematerialen, het buitenschrijnwerk en de technieken (verwarming en ventilatiesysteem + sanitair warm water en ev. hernieuwbare tecnieken). Bevochtiging / verlichting voor de school- of kantoorprojecten. Het vermijden van koudebruggen wordt samen besproken met opdrachtgever/architect en aannemer.

Al van bij het ontwerp berekenen onze EPB-deskundigen na of uw bouwproject of deze voldoet aan de geldende wetgeving. We geven u advies om uw score te optimaliseren en welke impact dit heeft op uw budget. De nodige administratieve verplichtingen worden verzorgd, en de uitvoering op de werf wordt voor u opgevolgd. Na de oplevering van het project wordt de definitieve EPB-aangifte ingediend aan de hand van de door u gebruikte materialen en technieken.

Bij nieuwbouw ontvangt u ook het Energieprestatiecertificaat. Onze EPB-verslaggevers kunnen hierbij reeds een ruime ervaring voorleggen in zowel de woning- als utiliteitsbouw (kantoren, bedrijfsgebouwen, rusthuizen, scholen, …)

EPC Residentiële gebouwen

Voor verhuur en verkoop van woningen of appartementen dient men in Vlaanderen over een EPC-certificaat te beschikken (Energie Prestatie Certificaat). Dit certificaat geeft toekomstige kopers of huurders een indicatie van de energiezuinigheid van de woning. Het kengetal wordt berekend aan de hand van de eigenschappen van het gebouw, de oriëntatie en voornamelijk de samenstelling van de buitenschil, de bruto vloeroppervlakte, het verwarmings- en warm watersysteem.

Het certificaat vermeldt niet alleen de score, ook aanbevelingen tot verbetering maken daarvan deel uit. Deze energiescore moet wettelijk ook in alle advertenties vermeld staan. Wij beschikken over de kennis en ervaring om dit certificaat op te maken. We komen steeds ter plaatse om alle nodige informatie hiervoor te verzamelen.

EPC Publieke gebouwen

Publieke gebouwen zoals scholen, bibliotheken, gemeentehuizen, … zijn wettelijk verplicht om over een EPC-certificaat beschikken. Op basis van de bruikbare vloeroppervlakte en de energieverbruiken van exact één jaar wordt de score toegekend. Op het energieprestatiecertificaat wordt de energieprestatie van het gebouw weergegeven door het kengetal te positioneren op een kleurenbalk.

Het energieprestatiecertificaat voor publieke gebouwen is maximaal tien jaar geldig. Dit moet steeds op een goed zichtbare plaats geafficheerd worden zodat de gebruiker of, bezoeker info krijgt over de energiezuinigheid van het gebouw. Creynergie heeft een ruime ervaring bij het opstellen van deze certificaten.

Passiefhuis

Onze deskundigen hebben ook de kennis om de bouwheer en de architect te begeleiden tot het behalen van het Passiefhuis-certificaat voor uw nieuwbouw- of renovatieproject.

Bij het passief bouwen of verbouwen moet men rekening houden met: een ver doorgedreven isolatie, een zeer goede luchtdichtheid, optimalisering van warmtewinsten, luchtkwaliteit waarborgen en de opwekking van hernieuwbare energie.

Na de bouwfase stellen onze medewerkers alle nodige documenten op om tot certificatie bij het Passiefhuis-Platform over te gaan.

Haalbaarheidsstudie

Voor verbouwingen en nieuwbouw van grote gebouwen (> 1000m²) legt de wetgever een haalbaarheidsstudie op. Hierbij moet nagegaan worden op welke termijn een investering in één of meerdere alternatieve energiebronnen (zonne-energie, warmtepompen, warmtekrachtkoppeling …) kan terugverdiend worden. Creynergie kan deze studie opmaken en indienen bij de betreffende overheidsdienst.

Fundering

Wapening balken en kolommen

Wapening vloerplaten

Wegbreken constructies

Keuring Riolering

Er zijn verschillende gevallen waarin een keuring verplicht is. Dit zijn ze:

 1. Bij nieuwbouw of herbouw conform de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.
 2. Bij de realisatie van een nieuwe bijkomende huisaansluiting of bij de plaatsing van een individuele sanering (IBA).
 3. Nadat een inbreuk op de gelijkvormigheid is vastgesteld, op verzoek van de exploitant. Wanneer een klant bijvoorbeeld geen aansluiting heeft (maar dit wel verplicht is) en in de natuur loost is er sprake van inbreuk op gelijkvormigheid en kan de rioolbeheerder een keuring afdwingen.
 4. Bij de aanleg van gescheiden riolering op het openbaar domein (afkoppelingsproject), tenzij er een keuring is uitgevoerd voor nieuwbouw of herbouw die maximaal vijf jaar oud is.
 5. Nadat herstelmaatregelen genomen zijn naar aanleiding van een voorafgaande keuring van de privéwaterafvoer (herkeuring).

Een kleine verduidelijking bij het begrip ‘herbouw’ is op zijn plaats. Herbouw staat gedefinieerd in Vlaamse Codes Ruimtelijke Ordening als: “een constructie volledig afbreken, of méér dan veertig procent van de buitenmuren van een constructie afbreken, en binnen het bestaande bouwvolume van de geheel of gedeeltelijk afgebroken constructie een nieuwe constructie bouwen”

Bij Creynergie beschikken we over een gecertificeerde keurder. De duur van een keuring hangt af van de situatie ter plaatse. Gemiddeld duurt een keuring één tot drie uur. Na de keuring krijgt u een keuringsattest.

Overeenkomst AquaFlanders – Creynergie bv

Hoofdstuk 1. Werkopdracht

AquaFlanders voorziet in een werkopdracht per type keuring, waarin wederzijdse afspraken worden vastgelegd tussen de opdrachtgever en de keurder. Deze werkopdracht voldoet aan de vereisten van het AquaFlanders Kwaliteitssysteem, gebaseerd op de eisen van de norm ISO17020. Zij is terug te vinden op https://www.aquaflanders.be/werkopdracht.

Zowel de opdrachtgever als Creynergie moeten op de hoogte zijn van de inhoud van deze werkopdracht. De opdrachtgever wordt door Creynergie op de hoogte gesteld van de werkopdracht voorafgaand aan de keuring. Creynergie voegt de werkopdracht als bijlage toe worden aan het keuringsattest. Op het attest wordt bevestigd dat de opdrachtgever kennis heeft genomen van de werkopdracht. Een ondertekening van de werkopdracht is optioneel.

Creynergie wordt op de hoogte gesteld van de werkopdracht via het keuringsplatform van AquaFlanders.

Hoofdstuk 2. Informeren

Afdeling 1. Klachten

Klachten over keuringen moeten gemeld worden aan AquaFlanders.

Bent u ontevreden over een keuring door Creynergie? Dan moedigen we u aan om in dialoog te gaan met ons. Komen we er niet uit, dan kan u via de website van AquaFlanders (www.aquaflanders.be) een klacht indienen.

Afdeling 2. Communicatie

AquaFlanders is en blijft verantwoordelijk voor de keuring.

Hoofdstuk 3. Bevoegdheden, uitrusting en veiligheid

Afdeling 3. Bevoegdheden keurders

Creynergie houdt zich eraan een keurder enkel in te plannen voor de keuringen waarvoor we bevoegd is. De keurder heeft ter plaatse steeds het laatste oordeel of de uit te voeren keuring binnen zijn bevoegdheid valt. Indien dat niet het geval is, weigert de keurder de keuring.

Afdeling 4. Veiligheid

Creynergie staat in voor de naleving van de wet op het welzijn. Hiervoor verwijzen naar de instructie veilig werken (INSTR‐21) van AquaFlanders.

Afdeling 5. Uitrusting

De keuringsorganisatie moet toereikende uitrusting in een goede staat ter beschikking stellen zodat de keurder correct zijn werk kan uitvoeren conform de instructies omtrent het gebruik van toestellen.

Hoofdstuk 4. Naleven van de overeenkomst

Afdeling 6. Audit keuringsorganisatie

AquaFlanders voert regelmatig steekproeven uit om na te gaan of bovenstaande richtlijnen correct gevolgd worden.

Akkoord

De keuringsorganisatie gaat akkoord met bovenstaande richtlijnen en implementeert deze door akkoord te gaan met deze overeenkomst op AFK.

BREEAM Europe

BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method en werd oorspronkelijk ontwikkeld en geïntroduceerd door het Building Research Establishment (BRE), een Engelse onderzoeksinstantie. BREEAM stelt een standaard om de duurzaamheidprestatie te bepalen van nieuwe gebouwen en geeft vervolgens aan welk prestatieniveau het onderzochte gebouw heeft Hieraan is ook een audit methode gekoppeld.

De bedoeling is gebouwen te analyseren en verbeteren, het is vooral een milieubeoordeling en zet een standaard op “best practice” in duurzaam ontwerpen, bouwen en de exploitatie van het gebouw. Dit wordt gedaan op meerdere vlakken: Management, gezondheid en comfort, energie, transport, water, materialen, afval, landgebruik en ecologie en vervuiling. Het moedigt ontwerpers, opdrachtgevers en anderen aan om na te denken over een koolstofarm ontwerp, (low carbon design) het minimaliseren van de energie eisen en het opstellen van een energie-efficiëntie door gebruiken van koolstofarme technologieën.

Het systeem hanteert een kwalitatieve weging; als totaalscore krijgt een nieuw gebouw of gebied 1 tot 5 sterren (Pass, Good, Very Good, Excellent of Outstanding). BREEAM is bruikbaar voor gebouwen en gebieden met één gestandaardiseerde beoordelingsrichtlijn. Alle overige typologieën moeten volgens een maatwerktraject beoordeeld worden, bekend als BREEAM ‘Bespoke’. Denk hierbij aan theaters, zwembaden, sporthallen en zoveel meer.

BREEAM Europe In-Use

Bestaande gebouwen die al minimaal 2jaar bezet zijn, kunnen vanaf heden ook een BREEAM-certificaat verkrijgen. Dit is eventueel jaarlijks hernieuwbaar. Dit om de eigenaar aan te zetten verbeteringen aan te brengen, alsook deze in stand te houden.

Algemeen

Dankzij de jarenlange ervaring in de bouwwereld kunnen wij u begeleiding in alle types van nieuwbouw, verbouwing, afbraak, sanering,... Samen kunnen we samenwerken om u project op een mooie, veilige en met een zo correct mogelijke prijs te realiseren.

Over ons

Creynergie bv is een jong dynamisch ingenieursbureau en is thuis in de wereld van veiligheidscoördinatie, projectbegeleiding, EPB- en EPC-certificatie voor alle types gebouwen, begeleiding als BREEAM assessor, stabiliteitsberekeningen, keuring rioleringen en lichtstudies. En dit voor Vlaanderen en Brussel.

Contact

 
Creynergie bv
Middendam 11
9160 Lokeren
 
E-mail: info@creynergie.be
TEL: 09 328 18 41
GSM: 0498 06 01 11